Privacy Statement

Privacyverklaring

OBG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

OBG
Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen
(024) 3279 279
www.obg.nu

Functionaris Gegevensbescherming: Ellis Scharenborg en Paul Braam.

Persoonsgegevens die wij verwerken

OBG verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app (in geval van aanmelden voor Zaalagenda-app)
 • Bankrekeningnummer (in geval van reserveren/huren ruimtes via Zaalagenda)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@obg.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OBG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om uw betaling af te kunnen handelen (in geval van reserveren/huren ruimtes via Zaalagenda)
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (in geval van reserveren/huren ruimtes via Zaalagenda)

Geautomatiseerde besluitvorming

OBG gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen die geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich daarbij aan de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

OBG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OBG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OBG maakt gebruik van functionele cookies, die zorgen dat de website goed werkt. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Op deze website zijn dat Google Analytics en Google Maps. De cookies van derden zijn geanonimiseerd.

Functionele cookies

Naam: notification-popup; Functie: De corona-popup status; Bewaartermijn: 1 jaar.

Cookies van derden

Google Analytics
Naam: _ga; Functie: Gebruikers onderscheiden en websitebezoek meten; Bewaartermijn: 2 jaar.
Naam: _gat; Functie: Aantal informatieverzoeken beperken; Bewaartermijn: 1 minuut.
Naam: _gid; Functie: Gebruikers onderscheiden; Bewaartermijn : 24 uur.
Google Maps
Naam: 1P_JAR; Functie: Statistieken bewaren; Bewaartermijn:  1 maand.
Naam: CONSENT; Functie: Cookie sessie; Bewaartermijn: 20 jaar.
Naam: NID; Functie: Uniek ID om voorkeuren van de gebruiker op te slaan; Bewaartermijn: 0,5 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OBG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@obg.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

OBG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan Dienstencentrum OBG aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn en waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, LinkedIn). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw keuzes voor verwerking persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Wilt u een verandering van uw keuze doorgeven, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

DISCLAIMER

Via onze website, facebookpagina en twitteraccount wordt informatie verstrekt over ons bedrijf of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten/producten. Dergelijke openbaar toegankelijke informatie is niet bedoeld als advies in concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie op onze website, facebookpagina en/of twitteraccount. Verwijzingen naar andere websites of informatiebronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@obg.nu.

Meer informatie vindt u ook in het privacybeleid voor huurders en/of privacybeleid voor cliënten en klanten.