ANBI

OBG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling

Het doel van OBG is het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder in Nijmegen. Onder goede zorg verstaan we zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Ook voorziet OBG in welzijn en (woon)ondersteuning. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en geven richting aan de zorg en het welzijn die we bieden.

Hoofdlijnen beleidsplan

OBG heeft een ambitiedocument dat de richting aangeeft die OBG de komende jaren uitgaat. Die richting verwoorden we in onze ambities en strategische doelen en zijn gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden van OBG. De ambities van OBG vindt u onder “Over OBG”.

Bestuurssamenstelling

OBG heeft een eenhoofdige bestuurssamenstelling. Op dit moment is mevrouw  P.M.M. Bender de directeur-bestuurder. Haar verantwoordelijkheden leest u in onze statuten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de bestuurder van OBG is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens. Alle overige medewerkers ontvangen een beloning conform de CAO-VVT.

Financiële verantwoording en verslag activiteiten

OBG doet jaarlijks verslag van haar activiteiten, in lijn met de gestelde wet- en regelgeving. In dat verslag leest u ook onze financiële verantwoording. Het meest recente jaardocument vindt u hier.

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

Een overzicht van alle gegevens die van belang zijn voor onze ANBI-status vindt u in dit ingevulde standaardformulier.