Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit 7 personen, waarvan 3 leden bewoners zijn. Samen behartigen zij de belangen van alle cliënten. Bent u benieuwd wat de cliëntenraad doet? En wilt u een keer een vergadering van de cliëntenraad bijwonen? Neemt u dan contact op met de cliëntenraad.

Voor wie is de cliëntenraad?

De cliëntenraad (CR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen zorgorganisaties. De CR is een belangrijke schakel tussen cliënten en OBG. De CR is er namens iedereen die gebruik maakt van diensten van OBG, of zij nu wonen in de appartementengebouwen rondom OBG of verderop in de wijk.

Wat doet de cliëntenraad? 

Het doel van de cliëntenraad is om samen met OBG te komen tot de best passende zorg- en dienstverlening. Daarvoor vergaderen de leden maandelijks met de directeur-bestuurder van OBG. Deze vergaderingen zijn openbaar: cliënten van OBG mogen hierbij aanwezig zijn.
De CR geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten van het OBG bestuur. Het bestuur moet bijvoorbeeld om advies vragen rondom een fusie of de benoeming van nieuwe bestuurders of leden van de Raad van Toezicht. Voor sommige zaken is instemming van de cliëntenraad nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe zorgplannen of beleid voor kwaliteit, veiligheid en hygiëne.
Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad OBG? Die zijn vastgelegd in het document Reglement en Overeenkomst met de Cliëntenraad OBG.

Samenstelling cliëntenraad

 • Antoinette van Anholt (voorzitter)
  Aandachtsgebied: Kleinschalig Wonen (KSW)
 • Gemma Everkes (lid)
  Aandachtsgebieden: landelijke regelgeving, beleid en organisatie.
 • Els Jansen (vicevoorzitter)
  Aandachtsgebied: zorg.
 • Frans Rosendaal (secretaris/penningmeester)
  Aandachtsgebied: brandveiligheid.
 • Lies König (lid ‘De Weijer’)
  Aandachtsgebieden: welzijn, commissie Schakel.
 • Tonnie van Vliet (lid ‘De Weijer’)
  Aandachtsgebieden: communicatie, nieuwsbrief.
 • Mies Broere ( lid ‘De Weijer’)
  Aandachtsgebied: dagbesteding.

Notulen vergaderingen

De meest recente notulen vindt u hier.
Wilt u de notulen van eerdere vergaderingen opvragen?
Neemt u dan contact op via mail.

Medewerkster helpt klant Informatiepunt
medewerker Informatiepunt met klant

Direct contact

Wilt u direct contact opnemen met de Cliëntenraad? Stuurt u dan een mail naar cr@obg.nu.