Verslag

 

Van overlegvergadering van de cliëntenraad op dinsdag 29 januari 2019 om

14.00 uur in de Regentenkamer van het Dienstencentrum OBG.

 

Voorzitter: Gemma Everkes.

 

 1. Opening en vaststelling van de agenda     CR2019-001*

De agenda wordt door de Cliëntenraad conform het

agendavoorstel vastgesteld.

 

 1. Mededelingen     Mondeling

AAC (ADO Advies Commissie) het eindrapport komt ter

behandeling in de vergadering van februari 2019.

De ADO – overeenkomst dient hierna ook te worden

gecontroleerd.

 

De nieuwe “Wegwijs” wordt nogmaals gescreend en zal

vermoedelijk in het voorjaar 2019 gereed zijn.

 

Op 07 februari a.s. zal in het Regionaal Archief Nijmegen,

het historisch archief OBG officieel worden overgedragen

aan het RAN.

 

Brief aan VGZ (inzake zorgplafond 2018) is door VGZ

telefonisch beantwoordt. Er gaat een vergoeding plaatsvinden.

Hr. H. van Galen wordt bedankt voor zijn aandeel hierin.

 

PREZO: de directeur/bestuurder dankt de Cliëntenraad voor

de goede samenwerking. Mede hierdoor is Prezo “keurmerk”

succesvol geweest.

 

Terugkoppeling gebiedsvisie:1e workshop met woningcorporaties

Standvast Wonen en de Gemeenschap is geweest. Er komt een

vervolgsessie in februari. Voor een extra subsidie is een aanvraag

gedaan door KRW. Het gaat hierbij om de gebouwen rondom het

Dienstencentrum.

 

Governance code (Statuten wijziging): wordt per email naar de

Cliëntenraad leden verzonden.

 

Klokkenluidersregeling geactualiseerd: Het is een voorbeeldregeling.

Men kan misstanden melden, bij een andere organisatie, kan/mag

ook bij eigen organisatie. Het gaat om bescherming van de

klokkenluider.

 

Cursussen (NCZ): Er is een aanbod gekomen voor een Kern

Netwerk bijeenkomst voor een sterkere positie van de CR’s.

Voor CR leden op 18 maart 2019 in Druten.

Voor voorzitters op 25 april 2019 in Druten.

Voor secretarissen op 18 maart 2019 in Druten.

Aanmelding zal door de secretaris worden gedaan.

 

 1. Ingekomen Post

Per email Cursus bijeenkomsten Cliëntenraad leden.

 

 1. Concept verslag van de vergadering 11-12-2018              CR2019-002*

Het verslag wordt de door Cliëntenraad definitief

vastgesteld.

 

  Besluitvormend.

 

 1. De Cliëntenraad neemt unaniem het besluit tot

formele wijziging van de werkwijze van de Cliëntenraad:

van een Cliëntenraad bestaand uit cliënten naar

         een Cliëntenraad ten behoeve van cliënten.

 

         Hr. F. Grisel heeft in de nieuwe vorm van werkwijze van de

Cliëntenraad ICT en ADO Commissie.

 

         Samenstelling van de Cliëntenraad met functies en

         aandachtsgebieden:

 

Mevr. G. Everkes: Voorzitter; Organisatie en Beleid,

Regelgeving, Lief en Leed.

Mevr. E. Jansen: Vicevoorzitter; Zorg.

Hr. F. Rosendaal: Secretaris/Penningmeester; Brandveiligheid.

Mevr. L. König: Lid; Welzijn, Commissie Schakel.

Mevr. T. van Vliet: Lid; Communicatie, Nieuwsbrief.

Hr. F. Grisel: Lid; ICT.

 

De Cliëntenraad besluit tot de benoeming van Hr. F. Rosendaal

als lid.

 

Informatief.

 

 1. Brieven bijeenkomst Cliëntenraden Lerend Netwerk    CR2019-003*

CR2019-004*

CR2019-005*

De Cliëntenraad gaat akkoord met de opzet van

de brieven.

 

 1. Status Prestatie-Indicatoren 2018 (nieuwe versie)    CR2019-007**

Alle prestaties zijn in dit overzicht nu duidelijk af te

lezen. Er is een duidelijke verbetering t.o.v. 2017.

 

 1. Verslag Mooie Dag 03-12-2018    CR2019-008**

Alle deelnemers aan “Een Mooie Dag” zijn zeer tevreden

over het verloop van deze dag. Bij een vervolg van

“Een Mooie Dag” opnieuw een professionele

gespreksleider in huren.

 

 1. Relevante ontwikkeling Prinsjesdag voor OBG                     CR2019-009**

Er zijn kaders aangegeven om te blijven investeren

in de ouderenzorg door de regering.

 

 1. Werkdocument Raat (Regionale Aanpak Arbeidsmarkt

Tekorten in de Zorg).                                                        CR2019-010**

Samenwerking tussen diverse partijen.

Er is een globale planning neergelegd. Er zijn gelden

aangevraagd bij VWS, Zorgkantoor.

Juiste deskundigheid is nodig, om het imago van het

beroep verzorgende beter te maken.  De druk op

het verpleeghuis wordt steeds groter. Dit geldt ook bij

de thuiszorg. Er is ligt ook een grote druk bij  de

artsen ouderengeneeskunde.

Stageplekken zijn ook een probleem. Je leidt niet op

voor je eigen zorginstelling tijdens een stageperiode,

maar voor iedereen.

WZW ( Werkgevers Vereniging Zorg en Welzijn Gelderland)

zet projecten op. Hierop mensen ingeschreven.

 

 1. Statutenwijziging Stichting OBG    CR2019-011**

De statuten zijn akkoord. Worden per email verzonden.

 

Opinievormend

 

 Wvttk (Wat verder ter tafel komt)

 

       – Managementteam wil nu geen nieuwe zaken aanpakken.

Consolideren is nu het beste.

 

– NVVL (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde).

Mogelijk een thema als lezing bij bijeenkomst(en) met cliënten.

 

– Openbaarvervoer (Breng/Flex) blijft een probleem. Het lastig

te organiseren. Je moet een app op je telefoon hebben.

 

Diverse gegevens invoeren. En uiteindelijk komt er geen bus.

 

Vaststelling volgende vergadering

De volgende vergadering van de Cliëntenraad is dinsdag

26 februari 2019 om 14.00 uur in de Regentenkamer

in het Dienstencentrum OBG.

 

De voorzitter dankt een ieder voor haar/zijn inbreng en sluit,

niets meer aan de orde zijnde, de vergadering.

 

Actielijst voor volgende vergaderingen:

 

 • Invulling Stichting Vrienden van OBG.
 • Nieuwe versie Wegwijs.

 

* Aan te leveren door cliëntenraad.

 

** Aan te leveren door directeur/bestuurder.

 

***  Reeds in uw bezit.