Burgerrecht Nijmegen

Inwoners van een stad konden vroeger onder voorwaarden het burgerrecht verkrijgen. Dat burgerrecht had plichten (zoals ingezet worden bij de verdediging van de stad), maar ook privileges, zoals opname van ouderen in een Gasthuis.

Het burgerrecht erfde over van vader op zoon en dochter. In Nijmegen werd van 1336 tot 1810 het burgerrecht verleend door de stad Nijmegen. Daarna erkende het Oud Burgeren Gasthuis  het Oudburgerschap (zie afbeelding).  In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn alle plichten en privileges van het historische Oudburgerrecht afgeschaft. De voorlopig laatste Oudburger oorkonde in Nijmegen werd in 1990 uitgereikt.

Burgerrecht OBG

Afbeelding: De originele inschrijving van Fortunatus Beusch van 14-2-1753 (Raedtsignaat der Stad Nijmegen) en de oorkonde uit 1972 van zijn nazaat Louis Busch.

Aanvragen Oudburgerrecht Nijmegen

OBG en de afdeling Kwartier van Nijmegen van de NGV geven vanaf nu aan personen die kunnen aantonen af te stammen van een vóór 1810 door de Stad Nijmegen erkende burger de mogelijkheid om een Oudburger oorkonde aan te vragen. Aan de ‘nieuwe’ oorkonde zijn geen plichten verbonden, maar er kan ook geen enkel recht aan worden ontleend. Het wordt gezien als een historisch verantwoord aandenken.

Aanvraagprocedure (kort)

De uitgebreide procedure is te vinden op oudburgersnijmegen.nl, waar ook de formulieren zijn te downloaden. Na ontvangst van de ingevulde formulieren en controle van de genealogische gegevens door NGV wordt door OBG een Oudburgeroorkonde verstrekt. Als u dat wenst samen met een stamreeks.

Om na te gaan of een voorouder het Nijmeegs burgerrecht heeft verkregen kunnen de erkenningen en verleningen vóór 1810 doorzocht worden op de site van het Regionaal Archief Nijmegen. Inlichtingen via info@oudburgersnijmegen.nl